Algemene Voorwaarden


MediTraject
MediTraject: gevestigd aan de Molenstraat 68 te Fijnaart en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 74465163 en is een onderdeel (handelsnaam) van HealthCare Innovation Group v.o.f. te Fijnaart.

Inleiding
Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing indien u, op welke manier dan ook, een dienst afneemt of een bestelling plaatst. Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als Cliënt. Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die gesloten worden met MediTraject en HealthCare Innovation Group v.o.f. Dit betreft zowel particuliere als zakelijke transacties. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij adviseren u, deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken.

Artikel 1 – Definities
1.1 MediTraject gevestigd te Fijnaart en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer: 74465163 handelend onder de naam HealthCare Innovation Group v.o.f.
1.2 Website: de website van MediTraject, te raadplegen via www.meditraject.nl en alle bijbehorende sub domeinnamen.
1.3 Cliënt: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met HealthCare Innovation Group v.o.f. door MediTraject en/of zich heeft geregistreerd op de Website. De wederpartij van MediTraject; de afnemer.
1.4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen HealthCare Innovation Group v.o.f. – door MediTraject – en Cliënt, van welke overeenkomst Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder MediTraject (Molenstraat 68, 4793 EH te Fijnaart) dan wel een aan haar gelieerde vennootschap onder firma: HealthCare Innovation Group v.o.f. te Fijnaart.
2.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder “product” of “producten”: door MediTraject aangeboden dan wel geleverde drogisterij-artikelen, zelfzorgmedicatie, meetmiddelen, supplementen, natuurgeneesmiddelen, devices, diagnostisch materiaal, literatuur en alle aanverwante producten in de ruimste van het woord.
2.3 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of overeenkomsten door MediTraject gedaan aan of aangegaan met derden (hierna “Cliënt/Afnemer”) alsmede op de uitvoering daarvan.
2.4 Deze voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele door de (potentiële) Cliënt gehanteerde Algemene Voorwaarden.
2.5 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst(en) tussen MediTraject en Cliënt, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.6 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met MediTraject, voor de uitvoering waarvan door MediTraject van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
2.7 De toepasselijkheid van Algemene Voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2.8 Indien gecertificeerde producten worden geleverd, prevaleren de bepalingen van het certificaat en zijn deze voorwaarden aanvullend van toepassing.
2.9 Indien MediTraject met Cliënt meer dan eenmaal Overeenkomsten afsluit, gelden ter zake alle volgende Overeenkomsten steeds de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard.
2.10 Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.11 Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door de Cliënt slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door MediTraject schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3 – Afspraken & Intake
3.1 MediTraject gaat ervan uit dat de Cliënt, wanneer deze een afspraak maakt bij MediTraject, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals openbaar vermeld op de website van MediTraject (www.meditraject.nl) en dat de Cliënt akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden.
3.2 MediTraject behandeld alleen op afspraak.
3.3 Elke afspraak, telefonisch, via de website of per e-mail gemaakt, is bindend en kan alleen telefonisch en binnen de gestelde tijd, hieronder genoemd in art. 1.4 worden geannuleerd.
3.4 Afspraken kunnen tot uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. Daarna zijn we helaas genoodzaakt om deze in rekening te brengen.
3.5 Mocht MediTraject door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal hij de Cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.
3.6 De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan MediTraject verstrekt, zodat het consult zo verantwoordelijk en veilig mogelijk kan worden uitgevoerd.
3.7 De vragen tijdens de anamnese zijn persoonlijk van aard en worden expliciet beschermd.

Artikel 4 – Betaling en Incasso
4.1 Cliënt dient betalingen aan MediTraject volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. MediTraject is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling van de facturen van MediTraject te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
4.3 MediTraject heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.
4.4 Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de Cliënt zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag een rentevergoeding verschuldigd van 1,5% per maand, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling.
4.5 Alle aan de invordering verbonden kosten zijn voor rekening van de Cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van EUR 300,-.
4.6 De Cliënt – voor zover hij geen consument is – doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. MediTraject is steeds bevoegd om alles wat zij aan de Cliënt schuldig is te verrekenen met wat de Cliënt en/of aan de Cliënt gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar, aan MediTraject schuldig is/zijn.
4.7 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Cliënt tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van Cliënt zijn de vorderingen van MediTraject op Cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is de Cliënt gehouden MediTraject hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
4.8 Door de Cliënt gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en daarna ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Cliënt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 5 – Persoonsgegevens
5.1 MediTraject verwerkt de persoonsgegevens van Cliënt conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 6 – Klachtenprocedure
MediTraject is via beroepsvereniging MBOG aangesloten bij de Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. Via het secretariaat van de MBOG kunt U de klachtenfunctionaris inschakelen.
6.1 Indien Cliënt een klacht heeft over een product (conform Artikel 13 aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van MediTraject, dan kan hij bij MediTraject telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
6.2 MediTraject geeft Cliënt zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal MediTraject binnen 5 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Cliënt.
6.3 MediTraject dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de Cliënt indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
6.4 Zolang de klacht door MediTraject niet is geaccepteerd blijft de betalingsverplichting van de Cliënt in stand.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
MediTraject claimt op geen enkele wijze ziekten en/of aandoeningen te kunnen genezen. De binnen MediTraject aangeboden behandelmethoden trachten u te ondersteunen in het optimaliseren en stabiliseren van uw gezondheid.
MediTraject streeft ernaar de zorgzoeker de juiste zorgverlener te adviseren. Dat neemt niet weg, dat de zorgzoeker bij machte moet kunnen zijn om dit advies aan te nemen of te weigeren.
MediTraject neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het vervolg/opvolgen van een advies. Door een goede screening van onze zorgverleners, gaan we er vanuit dat de zorgverleners aangesloten zijn bij een beroepsvereniging, waardoor men door de regel heen genomen automatisch onder het tuchtrecht valt. De bij MediTraject aangesloten artsen hanteren dezelfde rechten en plichten als de reguliere artsen.
MediTraject neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het handelen van, dan wel het behandelen door de bij ons aangesloten behandelaars c.q. zorgverleners.
MediTraject adviseert voor het gebruik van een natuurgeneeskundig- of voedingssupplement altijd te overleggen met een gekwalificeerde en geregistreerde natuurgeneeskundig arts, specialist of therapeut en indien van toepassing uw regulier behandelend (huis) arts/specialist te informeren en/of raadplegen.
MediTraject is een adviesorgaan. Ze ondersteunt in advies en samenwerking. Verder draagt ze geen verantwoordelijkheden. Ze is niet gerechtigd een ander persoon ook maar een deel van reguliere therapie te ontraden op basis van enig deel van informatie op haar site.
MediTraject adviseert voor het gebruik van de via deze site gekochte producten, de informatie van de fabrikant van de producten (op of in de verpakking of label) aandachtig door te lezen.
MediTraject neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het openbaar maken van gezondheidsclaims door op de site vernoemde firma’s en leveranciers en hun producten.
MediTraject neemt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor het gebruik van geadviseerde natuurlijke supplementen en de eventuele reacties hierop. Deze verantwoording ligt te allen tijde bij de consument/gebruiker.

Artikel 8 – Aanpassing van Algemene Voorwaarden
8.1 MediTraject is te allen tijde gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te herzien, zonder dat daarvoor expliciete instemming van de Cliënt vereist is, mits MediTraject de herziende versie duidelijk ter inzage overlegt. Overlegging door MediTraject kan plaats vinden via de Website, maar indien vereist en naar gelang de Overeenkomst kan MediTraject het de Cliënt persoonlijk doen laten toekomen.
8.2 De herziende Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde zichtbaar op onze Website.

Artikel 9 – Slotbepalingen
9.1 Op elke Overeenkomst tussen MediTraject en Cliënt is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
9.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar MediTraject gevestigd is. In afwijking hiervan is MediTraject bevoegd om zich tot de rechter van de woonplaats/vestigingsplaats van de Cliënt.
9.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
9.4 Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens
Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

.

MediTraject

Molenstraat 68
4793 EH Fijnaart

Telefoon: +31 (0)168 32 10 67
E-mail: info@meditraject.nl

KVK: 74465163
BTW: NL859912231B01
IBAN: NL37 ABNA 0842 2507 00
BIC: ABNANL2A

Versie 2020

.

Download hier de Algemene Voorwaarden

.