De zieke werknemer… voorkomen of genezen?
Een zieke werknemer kost u als werkgever gemiddeld € 250,- per dag. Niet alleen betaalt u zijn of haar loon door, u moet ook voor een vervanger zorgen of genoegen nemen met productieverlies. En wat als uw werknemer langdurig ziek dreigt te blijven? Of in het ergste geval; dat u helemaal niet weet waar u aan toe bent, omdat uw werknemer last heeft van uiteenlopende (on)verklaarbare klachten waardoor het werken niet meer lukt.

Daar staat u dan… Opeens wordt u geconfronteerd met allerlei zaken. Administratief moet er heel wat geregeld worden. Er is een meldingsplicht, er moet tijdelijk vervanging komen, er valt expertise weg dus dat moet weer ergens vandaan gehaald worden en om dan maar niet te spreken van alle verzuim- en re-integratieregels waaraan u zich braaf dient te houden.

Eigenlijk zit u daar als werkgever helemaal niet op te wachten, want u heeft genoeg aan uw hoofd. En dat begrijpen wij bij MediTraject als geen ander. Daarom hebben we een methode ontwikkeld waarmee we u graag ondersteunen. Deze methode is gebaseerd op een persoonlijke gezondheidsanalyse en vervolgens een trajectbehandeling. Voor meer informatie klik hier of u neemt contact met ons op voor een advies op maat.

De Wet verbetering poortwachter verlangt van u stevige inspanningen om een ziek personeelslid weer aan het werk te krijgen. Deze verplichtingen gaan lopen zodra iemand zich ziek meldt. Het is dus van belang om als werkgever precies te weten welke stappen u moet ondernemen.

 

Re-integratieplichten (overgenomen van www.dezaak.nl)
In het volgende schema leest u wat er van u wordt verwacht tijdens de periode van 104 weken:

Week 1 Werknemer meldt zich ziek
U bent wettelijk verplicht de werknemer binnen een week na de ziekmelding bij de arbodienst of bedrijfsarts te melden. Alleen bij kort verzuim (een griepje) hoeft dat niet. Wilt u dat er goed wordt gecontroleerd op onnodig verzuim, geef de arbodienst of bedrijfsarts dan opdracht om werknemers altijd binnen twee werkdagen te bezoeken of uit te nodigen voor een gesprek. Heeft de werknemer recht op een Ziektewetuitkering, meld hem dan vóór de vierde ziektedag aan bij het UWV.
Week 6 Probleemanalyse en re-integratieadvies
Wettelijk moet u aan de arbodienst of bedrijfsarts een oordeel vragen over het ziektegeval. De arbodienst of bedrijfsarts doet dit via een probleemanalyse (wat is er aan de hand en welke arbeidsmogelijkheden zijn er nog?) en een re-integratieadvies. Dit advies maakt duidelijk wat u kunt doen om de werknemer weer aan de slag te krijgen.
Week 8 Plan van aanpak
Maak met de werknemer het verplichte, schriftelijke plan van aanpak. U kunt daarvoor het re-integratieadvies als basis nemen en schrijft hierin op:
– welke re-integratieactiviteiten u en de werknemer gaan ondernemen;
– welk doel u daarmee wilt bereiken (werkhervatting eigen werk, aangepast werk, geheel ander werk of bij andere werkgever); – binnen welke termijn dat doel bereikt moet zijn;
– de data waarop u het plan met de werknemer zult evalueren (elke zes weken);
– wie als casemanager de activiteiten zal begeleiden.
Week 42 Meld de werknemer ziek bij het UWV
Als de werknemer na 42 weken nog steeds ziek is, moet u hem ziek melden bij het UWV. Doet u dat te laat, dan heeft dat tot gevolg dat u langer loon moet doorbetalen. De melding is uw verantwoordelijkheid. Met andere woorden: als u deze melding heeft gedelegeerd aan de arbodienst en deze vergeet de ziekmelding te doen, dan bent u nog steeds verantwoordelijk.
Week 44 De werknemer ontvangt van het UWV een brief met attendering eerstejaars evaluatie.
Week 50 Eerstejaars evaluatie
Aan het einde van het eerste ziektejaar moet u de verrichte re-integratieactiviteiten evalueren met de werknemer. U maakt hiervan een schriftelijk verslag, waarin staat:
– een beschrijving van de re-integratieactiviteiten tot nu toe;
– welk doel u en de werknemer willen bereiken voor het komende jaar;
– welke afspraken er zijn gemaakt om dat doel te bereiken.
Week 87 De werknemer ontvangt van het UWV de aanvraagformulieren voor de WIA-uitkering.
Week 88 Actueel oordeel
Nadat de werknemer de aanvraagformulieren voor de WIA-uitkering heeft ontvangen, geeft u de arbodienst of bedrijfsarts opdracht om een actueel oordeel op te stellen. Dit is een soort evaluatie van de re-integratie tot nu toe. Welke beperkingen heeft de werknemer nog en welke mogelijkheden heeft hij? Ook adviseert de bedrijfsarts of arbodienst over eventuele verlenging van de loondoorbetaling. Het actueel oordeel wordt aan de werknemer gestuurd.
Week 89 Stel met de werknemer een eindevaluatie en het re-integratieverslag op.
Week 90 De werknemer stuurt het re-integratieverslag naar het UWV en vraagt een uitkering aan (uiterlijk in week 91).
Week
91-104
Beoordeling UWV
Het UWV gaat na of het re-integratieverslag compleet is en of er de afgelopen periode voldoende re-integratie-inspanningen zijn verricht. Heeft u alles gedaan wat in redelijkheid mogelijk is om de werknemer weer aan het werk te krijgen? Heeft de werknemer altijd goed meegewerkt? Als ook dit in orde is, wordt de werknemer uitgenodigd voor de keuring.
Week 104 Start WIA-uitkering, óf start loonsanctie.


Laat u adviseren en inspireren door ons gezondheidsplan en/of de methode:
De Gezonde Werkgever